• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tích cực tham gia Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh năm 2023

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ VI - năm 2023.

Ban tổ chức trao giải A cho các tác phẩm đạt giải năm 2022
Ban tổ chức trao giải A cho các tác phẩm đạt giải năm 2022

Kế hoạch nêu rõ, năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, Chương trình số 06-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025”, góp phần triển khai thực hiện các mục tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030.

Đây cũng là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Để tiếp tục phát huy vai trò quan trọng của báo chí, nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành kế hoạch tổ chức Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ VI - năm 2023.

Mục đích tổ chức giải là nhằm xây dựng văn hóa Thủ đô tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, kế thừa, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của Thăng Long - Hà Nội “Ngàn năm văn hiến, Thủ đô Anh hùng, thành phố vì hòa bình”; Thực hiện tốt mục tiêu xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; Phát triển công nghiệp văn hóa gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, xây dựng Thủ đô Hà Nội thực sự là trung tâm văn hóa lớn.

Đặc biệt việc tổ chức giải là cổ vũ, động viên phóng viên, biên tập viên, các tập thể, cá nhân tích cực tham gia và có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; Ghi nhận, biểu dương, khen thưởng những tác giả, tác phẩm báo chí chất lượng cao, có sức lan tỏa lớn. Qua đó, góp phần thực hiện có hiệu quả Kết luận số 76-KL/TƯ ngày 4/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tổ chức ngày 24/11/2021; Chương trình số 06-CTr/TU về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025”; Nghị quyết số 09-NQ/TU về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Kế hoạch yêu cầu lựa chọn được những tác phẩm báo chí tiêu biểu tuyên truyền về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh để tôn vinh, trao giải. Mỗi cơ quan báo chí, mỗi người làm báo cần hiểu đúng chủ trương của Thành ủy Hà Nội về phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, chủ động, tích cực bám sát thực tế cơ sở để kịp thời phản ánh kết quả công tác này ở các địa phương, đơn vị. Trên cơ sở đó phát hiện cách làm hay, mô hình tốt để biểu dương và đấu tranh phê phán những khuyết điểm, vi phạm, những vấn đề còn tồn tại, hạn chế.

Thời gian đăng, phát tác phẩm được tính từ ngày 11/8/2022 đến ngày 10/8/2023. Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 11/8/2023 (theo dấu bưu điện). Vòng sơ khảo tác phẩm báo chí sẽ tiến hành từ ngày 12/8/2023 đến ngày 26/8/2023. Các tác phẩm báo chí đã đăng gửi tham dự Giải theo quy định sẽ được Hội đồng Sơ khảo xem xét, đánh giá để chọn ra tác phẩm báo chí đáp ứng tiêu chí xét trao giải đưa vào vòng chung khảo.

Vòng chung khảo tác phẩm báo chí tiến hành từ ngày 27/8/2023 đến ngày 9/9/2023. Hội đồng Chung khảo dựa trên kết quả tuyển chọn của Hội đồng Sơ khảo sẽ tiến hành đánh giá, thẩm định, lựa chọn những tác phẩm xuất sắc nhất trình Ban tổ chức và Ban Chỉ đạo giải quyết định tác phẩm đoạt Giải và các đơn vị được khen thưởng. Việc lựa chọn tác phẩm xuất sắc để trao thưởng không nhất thiết mỗi loại hình báo chí phải xét đủ số lượng các giải Đặc biệt, A, B, C và Khuyến khích theo cơ cấu giải thưởng.

Lễ công bố và trao thưởng Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ VI - năm 2023 được tổ chức trong tháng 10/2023 nhân dịp kỷ niệm 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2023).


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan