• :
  • :
Đổi mới cuộc vận động tạo ra phong trào xã hội rộng lớn

Đổi mới cuộc vận động tạo ra phong trào xã hội rộng lớn

Việc đổi mới tổ chức các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam các cấp TP phát động đã tạo ra một phong trào xã hội rộng lớn, được Nhân dân Thủ đô hưởng ứng mạnh mẽ, phát huy và củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc ...