Câu chuyện ngày đàng

Câu chuyện ngày đàng

Ngẫm kỹ lại, ông bà mình thật sâu sắc khi đưa ra một tổng kết: "Đi một ngày đàng học một sàng khôn"! Cái túi khôn của nhân loại không biết lớn cở nào nhưng chắc chắn vì nhiều lý do không thể nào chia đều cho gần bảy tỷ người trên thế gian này. Do đó, học "cái khôn" của thiên hạ, của người đi trước ...
  • :
  • :
Thời tiết